Ban Kiểm soát

09:40' SA - Thứ ba, 19/03/2013

Ban kiểm soát Tổng công ty Gas Petrolimex

Ông Kiều Văn Chiến
Trưởng Ban kiểm soát

1

Bà Lê Thị Hải

2

Ông Doãn Duy Đạo