Phạm Trọng Đức

 NT
 08:49 SA @ Thứ Tư - 17 Tháng Chín, 2014

1

Khi đun thì mới mở van,

Khóa van sau nấu, bình an như thường!

2

Khi thấy dấu hiệu bất thường
Có mùi ngai ngái... gas thường rò ra.

3

Lửa mà có muội bay ra

Lửa đỏ - gas dởm, tháo ra, đòi tiền.

4

Để không vướng mọi ưu phiền

Thông nhà thoáng cửa, nhãn tiền khỏi lo.

5

Cơm thơm, canh ngọt, cá kho...

Dùng gas chính hãng mình còn lo chi!