Giới thiệu

Chia sẻ

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex

ÔngNguyễn Quang Định
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

1

ÔngNguyễn Hữu Quang

2

ÔngNguyễn Khắc Trí

3

ÔngTrần Vũ Nam

4

ÔngGiang Trung Kiên